Gazeta Małego Karru, czyli wywiad z Sally Andrew

Wywiad z Sally Andrew - autorką książki "Przepisy na miłość i zbrodnię"K - Kryśka
SA - Sally Andrew


[pl.] - fioletowy

[ang.] - czarny

Wywiad prowadziłam oryginalnie w języku angielskim, więc tłumaczenie znajduje się pod każdym pytaniem i odpowiedzią.

K [ang.]: How did Tannie Maria come to live? I imagine that you were sitting on the porch with a glass of sweet wine and sense of warm wind on your face. Is it true? Who inspired you to create Tannie Maria? Was it your mother or aunt’s character? Maybe she is the person who you want to become in future?

K [pl.]: Jak powstała Tannie Maria? Wyobrażam sobie, że siedziałaś na werandzie z kieliszkiem słodkiego wina i powiewem ciepłego powietrza na twarzy. Czy mam rację? Kto zainspirował Cię do stworzenia Tannie Marii? Czy wzorowałaś się na charakterach swojej mamy lub cioci? Może ona jest osobą, którą ty chciałabyś stać się w przyszłość.


SA [ang.]Haha. I like your imaginings. I was in fact sitting under a camel-thorn tree, camping in the desert in Namibia, with warm wind in my face, and a bottle of warm water by my side.
Tannie Maria came from my imagination rather than my life, (though her name was borrowed from a cute Afrikaans tannie friend of mine called Maria.) She is quite unlike me or how I hope to become, but I do think she balances my psyche, by grounding me, and teaching me to laugh, love and cook.
I wanted someone really down to earth, who can explore profound things in a simple way. I also wanted her to be just a little bit crazy.

SA [pl.]Haha. Lubię twoje wyobrażenia. Tak naprawdę siedziałam pod akacją  camelthorn, obozując na pustyni w Namibi, z ciepłym wiatrem na twarzy i butelką ciepłej wody przy boku. Tannie Maria pochodzi raczej z mojej mojej wyobraźni niż z życia, (chociaż jej imię zapożyczyłam od miłej afrykańskiej cioci mojego przyjaciel, która na imię ma Maria). Ona jest całkiem do mnie niepodobna i nie taka jaka chciałabym się stać, ale myślę, że równoważy moją duszę trzymając mnie przy ziemi, ucząc jak się śmiać, kochać i gotować. 
Chciałam kogoś mocno stąpającego po ziemi, kto może przedstawiać trudne tematy w prosty sposób. Chciałam też, żeby była po prostu trochę szalona.
Wywiad radiowy z Sally Andrew [ang.]
Photo by Bowen Boshier
[ang.]I know that it could be hard question but how did you make up that specific climate? While reading I felt the taste of food made by Tannie Maria. I have read “Recipes for Love and Murder” only outdoor, I have been celebrating that time by eating amazing meals and drinking green tea. Was it your  purpose? To  bring readers to Africa, where birds can sing more songs than any other birds all over the world?

[pl.]: Wiem, że to może być trudne pytanie, ale jak udało ci się stworzyć ten specyficzny klimat? Czytając czułam smak jedzenie robionego przez Tannie Marie. 
Czytałam „Przepisy na miłość i zbrodnię” jedynie na zewnątrz, celebrując ten czas poprzez jedzenie niesamowitych posiłków i picie zielonej herbaty. Czy to był twój cel? By przenieść czytelnika do Afryki, gdzie dzierzbiki (tj.birds, nie znalazłam ang.odpowiednika) śpiewają więcej piosenek niż jakiekolwiek inne ptaki na całym świecie?

SA [ang.]I did not need to make up the climate or landscape, as I live in the same place as my character, Tannie Maria, lives: the Klein Karoo.
I am so glad that the feel (and sounds) of the place, and the taste of the foo transported you to Africa. Cheaper than an airticket, no?

SA [pl.]Nie musiałam tworzyć klimatu czy krajobrazu, ponieważ mieszkam w tym samym  miejscu, w którym żyje moja bohaterka –Tannie Maria- w Małym Karru.
Jestem bardzo zadowolona, ze wrażenia (i dźwięki) tego miejsca, oraz smak jedzenia, przeniosły Cię do Afryki. Wyszło taniej niż bilet lotniczy, prawda?

Sally ze swoim tajemniczym lampartem
Klikasz - trafiasz na stronę Sally Andrew.

Photo by Bowen Boshier
[ang.]: You did something impossible. You connected murder – crime with love, food and homely warm. I wonder if you ate some homemade cakes while writing? What was your inspiration to devise the plot and all characters?

[pl.]Zrobiłaś coś niesamowitego. Połączyłaś morderstwo – zbrodnię z miłością, jedzeniem i domowym ciepłem. Zastanawiam się, czy podczas pisania jadłaś domowe ciasta? Co było twoją inspiracją, według której opracowałaś fabułę i wszystkich bohaterów?

SA [ang.]Yes, when I write about the food, I often have to stop and make myself something delicious to eat.
I live near the small town of Ladismith, which has an archetypal small-town feeling. This helped shape the kind of characters I created.
The plot inspiration? That is a tricky one to give a simple answer too. I love reading the 'cosy' murder mysteries like those written by Agatha Christie (I don't enjoy all the blood and violence in a lot of the modern crime novels). So that shaped the genre I chose. I am also intrigued by the theme of love, and will always be on a journey to open my heart, and to help others to open their hearts. You will also see some of my political perspectives woven in.
(Gender, class and environmental issues). The food theme was brought in by Tannie Maria herself.

SA [pl.]Tak, kiedy pisałam o jedzeniu, często musiałam się zatrzymywać i robić sobie coś pysznego do przekąszenia.
Mieszkam blisko małego miasteczka – Ladismith, które jest przykładem małomiasteczkowych uczuć. To pomogło mi nadać kształt postaciom, które wykreowałam.
Inspiracja na fabułę? To pytanie jest zbyt zawiłe, by odpowiedzieć w jednoznaczny sposób. Uwielbiam czytać “przytulne” powieści kryminalne, na przykład takie jak Agathy Christie (nie lubię krwi I okrucieństwa w wielu nowoczesnych powieściach kryminalnych). Więc to uformowało gatunek, który wybrałam. Jestem także zaintrygowana tematem miłości i zawsze będę w podróży, by otworzyć swoje serce i pomóc otworzyć serca innym.  Możesz zauważyć kilka stanowisk w kwestiach politycznych, które zajmuję, a wplecione są w książkę.(Problemy płci, klas społecznych i środowiska). 
Temat jedzenia został wniesiony przez samą Tannie Marie.
Presskit, który oferuje Wydawnictwo Otwarte
[ang.]I wrote in my review that you created love which is as gentle as mango sorbet from your book. Real, soft, warm… love which we all desire. Did you have feeling that your characters are writing their own story? Like they were alive and real? Because such sweet love couldn’t be created by third people. I hope you will let them write the next chapter of their story in your next book too.

[pl.]W swojej recenzji napisałam, że stworzyłaś miłość tak delikatną jak sorbet z mango z twojej książki. Prawdziwą, miękką, ciepłą… miłość, której wszyscy pożądamy. Czy miałaś wrażenie, jakby twoi bohaterowie sami napisali swoją historię? Jakby byli prawdziwi i żywi? Ponieważ tak słodka miłość nie mogła zostać napisana przez osoby trzecie. Mam nadzieję, że pozwolisz, by napisali kolejny rozdział swojej historii także w następnej książce.

SA [ang.]Lovely, thank you. Yes, the characters definitely take on a life of their own. I do work out the plot beforehand, but the characters are in charge of how it is played out. And if they want to change it, I listen to them.

SA [pl.]Urocze, dziękuję. Tak, bohaterowie zdecydowanie wzięli życie w swoje ręce. Najpierw wypracowałam fabułę, ale to postacie są odpowiedzialne za to jak to wszystko się potoczyło. I jeśli będą chcieli się zmienić, wysłucham ich.
Papierowy wywiad z autorką
[ang.]In some pictures you look slim and fit and I can’t believe that you eat all those sweets from your book. Did you use all recipes from the book in your own kitchen? I think they taste amazing, I need to try some of them on my own.

[pl.]: Na zdjęciach wyglądasz szczupło i zdrowo. Nie mogę uwierzyć, że jesz te wszystkie słodkości ze swojej książki. Czy wypróbowałaś wszystkie przepisy z książki w swojej własnej kuchni? Myślę, że smakują niesamowicie, muszę spróbować niektórych z nich na własną rękę.

SA [ang.]Haha. I do like to eat, but I do a lot of walking too. I have tasted and tested all the recipes in my books. I asked a professional cook to taste and test them too, and they are all moan-out-loud-delicious. But Tannie Maria's diet is not the same as my own. I don't eat her sweet dishes every day. Only on special occasions.

SA [pl.]Haha, lubię jeść, ale również bardzo wiele chodzę. Próbuję i próbowałam wszystkich przepisów z mojej książki. Poprosiłam profesjonalnego kucharza, by także je przetestował i posmakował, i one wszystkie są tak pyszne, że wywołują głośne jęki. Ale dieta Tannie Marii nie jest taka sama jak moja. Nie jem jej słodkich dań każdego dnia. Tylko na specjalne okazje.

Mam nadzieję, że wywiad przybliży Wam postać tej uroczej kobiety, która za towarzysza ma oswojonego lamparta, a w duszy ukrywa cały zastęp słodkości do wypróbowania.

Wszystkie zdjęcia zostały pobrane ze strony Sally Andrew <klik>
All photos were downloaded from Sally Andrew's website <klik>

Kryśka 

CONVERSATION

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Back
to top