Klekoczące tryby, czyli wywiad z Ianem Tregillisem

Wywiad z Ianem Tregillisem - autorem książki "Mechaniczny"

K - Kryśka

IT - Ian Tregillis

[pl.] - fioletowy
[ang.] - czarny

K [ang.]: This is the basic question in all interviews but I need to know, what was your inspiration? You have created a world full of machines which come from our dreams rather than reality.

K [pl.]: To podstawowe pytanie we wszystkich wywiadach, ale muszę wiedzieć: co było twoją inspiracją? Stworzyłeś świat pełen maszyn, które pochodzą raczej z marzeń niż z rzeczywistości.


IT [ang.]: Like most of my story ideas, the world of The Mechanical grew out of several unrelated influences.  Several years ago, I was invited to write a story for an anthology with the theme "human for a day."  Around that same time I'd been listening heavily to a steampunk band called Abney Park.  So I decided I'd write a story about a mechanical man.  I thought mechanical men might be noisy, and that the slang for these creations might therefore be "clackers."  But I mistyped it as "clakker" and thought, hmmm, what if the Dutch had invented these machines?  I knew that the great Dutch scientist (and inventor of the pendulum clock) Christiaan Huygens had been a contemporary of Isaac Newton, who had devoted much time and energy to the study of alchemy...  Suddenly all the pieces came together, and in an instant I had an entire world in my head. 

IT [pl.]: Jak większość moich pomysłów na historie, świat “Mechanicznego” powstał z kilku niepowiązanych ze sobą czynników. Kilka lat temu, zostałem poproszony o napisanie opowiadania do antologii o temacie przewodnim “przez dzień człowiekiem”. W tym samym czasie, często słuchałem steampunkowego zespołu o nazwie Abney Park. Zdecydowałem więc, że napiszę historię o mechanicznym mężczyźnie. Stwierdziłem, że mechaniczni mężczyźni mogą być hałaśliwi, a slang dla takich tworów powinien być “stukoczący”. Ale błędnie wpisałem słowo [clacker] jako “clakker” I pomyślałem, hmmm, co jeśli to Holendrzy wymyśliliby te maszyny? Wiedziałem, że wielki holenderski naukowiec ( I wynalazca pendulum clock (zegar z wahadłem)) Christiaan Huygens był rówieśnikiem Isaaca Newtona, który poświęcił wiele czasu i energii na studiowanie alchemii…
Nagle wszystkie kawałki połączyły się i natychmiast miałem w głowie cały świat.
K [ang.]:  The Idea of Free Will is something, at least for me, new in fantasy. Why have you taken up this subject? Especially in reference to Machines. Do you think that robots, which are constructed by us, are trapped in their ‘bodies’? Machine intelligence – do you think that Machines can feel like humans?

K [pl.]: Pomysł Wolnej Woli jest czymś, przynajmniej dla mnie, nowym w fantastyce. Dlaczego podjąłeś ten temat? Szczególnie w odniesieniu do maszyn. Myślisz, że roboty, konstruowane przez nas, są uwięzione w swoich ‘ciałach’? Sztuczna inteligencja – sądzisz, że maszyny czują tak samo jak ludzie?


IT [ang.]: My previous trilogy (The Milkweed Triptych) featured a character who sees the future, and because of this, the story touched on questions of Free Will.  But the exploration of Free Will happened more in discussions about the story than in the story itself.  It whet my appetite for exploring the concept.  Then, when I started thinking about this world filled with mechanical servants, I quickly realized that from a storytelling perspective it would be extremely useful if the Clakkers were constantly struggling against their own nature.  That imbues not just individual characters but the entire society with an inherent internal conflict, and that's good fuel for storytelling!  I don't think we're yet to the point of building machines who experience struggles similar to the Clakkers, but perhaps Artificial Intelligence will advance to that point in the future?

IT [pl.]: Moja poprzednia trylogia (The Milkweed Triptych)  posiadała postać, która widziała przyszłość i w ten sposób tamta historia dotknęła pytań o Wolną Wolę. Ale zgłębianie Wolnej Woli miało miejsce raczej w dyskusjach o powieści niż w samej książce. To pobudziło mój apetyt, by badać to pojęcie. Potem, kiedy zacząłem myśleć o świecie wypełnionym mechanicznymi służącymi, szybko zdałem sobie sprawę, że z perspektywy opowieści byłoby ekstremalnie przydatne, gdyby Klakierzy ciągle zmagali się ze swoją własną naturą. Wpojenie, nie tylko indywidualnym postaciom, ale całej społeczności nieodłącznych, wewnętrznych konfliktów – to dobre paliwo dla historii. Nie sądzę, że jesteśmy już w momencie, w których budujemy maszyny doświadczające walki podobnej do tej u Klakierów, ale może Sztuczna Inteligencja rozwinie się do tego punktu w przyszłości?

Milkweed Triptych

K [ang.]: After Pastor Visser was caught I almost lost my breath. Your idea of controlling people – it is so cruel but somehow it is up to date, isn’t it? Do you think it is possible? Can you reveal if Berenice <I love her> will end up like Pastor Visser? Did you rely on real research while writing that chapters – about working on brain?

K [pl.]: Po tym jak Pastor Visser został złapany, prawie straciłam oddech. Twoja idea kontrolowania ludzi – jest bardzo okrutna, a jednocześnie aktualna, prawda? Myślisz, że to możliwe? Możesz wyjawić, czy Berenice <kocham ją> skończy tak samo jak Pastor Visser? Czy bazowałeś na prawdziwych badaniach podczas pisania tych rozdziałów – o pracy nad mózgiem?


IT [ang.]: (First, thank you for the kind and encouraging words about Visser and Berenice!  May their ordeals keep you entertained!) 
I don't know if it will ever be possible to control people quite in the way certain people in The Mechanical are controlled.  But, certainly even today it's possible to control -- or at least, strongly influence -- behavior in much more subtle ways.  Propaganda works, and when it's done by evil masters over a long period of time, can be a bit like reprogramming the brain.  We're all driven by the same set of emotions and similar desires, after all!  I did a little bit of research on brain surgery techniques, but mostly I just tried to invent a circumstance that readers would find compelling.
As for Berenice, all I'll say is that she has a long road ahead of her and many adventures yet to come….

IT [pl.]: (Po pierwsze, dziękuję ci za miłe i zachęcające słowa o Visserze i Berenice! Może ich gehenna utrzyma cię zainteresowaną.)
Nie wiem, czy kontrolowanie ludzi kiedykolwiek będzie możliwe w sposób w jaki kontrolowani są niektórzy z nich w “Mechanicznym”. Ale z pewnością nawet dzisiaj możliwa jest kontrola – albo przynajmniej silny wpływ na nie – zachowania w sposób o wiele subtelniejszy. Propaganda działa i kiedy jest prowadzona przez złych władców przez bardzo długi okres czasu, może być trochę jak przeprogramowanie mózgu. W końcu, wszyscy jesteśmy kierowani przez te same zestawy emocji i podobne pragnienia! Trochę poszukałem o technikach operacji mózgu, ale w większości po prostu próbowałem wymyślić okoliczności, które czytelnicy uznają za przekonujące.
K [ang.]: Tell me a secret, Mr. Tregillis. Have you got any film proposals? I hope that your answer is ‘yes’, because I dream about seeing “The Mechanical” on big screen.

K [pl.]: Niech wyzna mi pan sekret, Panie Tregillis. Czy otrzymałeś propozycje filmowe? Mam nadzieję, że odpowiedź brzmi ‘tak’, ponieważ marzę o zobaczeniu “Mechanicznego” na dużym ekranie.


IT [ang.]: May your dreams be prophetic :-)  It's pretty common for genre novels to receive little nibbles of TV and film interest now and then.  But from the author's perspective it really boils down to sheer luck.  It's like hoping that lightning will strike a particular spot on a particular day.  And so much of TV/film boils down to timing and patience. (The late great author Douglas Adams once compared trying to get a film made in Hollywood to trying to cook a steak by putting a piece of raw meat on a plate and having a succession of people come into the room to breathe on it.)  The first film adaptation of Stanisław Lem's great novel Solaris happened only 7 years after publication, but Hollywood took 40 years to make one! 

IT [pl.]: Może twoje marzenia są prorocze. :-) Całkiem możliwe, że
gatunek
 ten otrzyma małe kąski w programach w TV i zainteresowanie filmowców
teraz i potem. Ale z perspektywy autora tak naprawdę sprowadza się to do łutu szczęścia. To jak nadzieja, że piorun uderzy w określony punkt w określony dzień. I tak wiele programów w TV/ filmów sprowadza się do czasu i cierpliwości. (Ostatni wielki autor Douglas Adams porównał pewnego razu próbę zdobycia szansy na film w Hollywood do próby ugotowania steku poprzez położenie surowego mięsa na talerzu i skierowanie grupy ludzi do pokoju, by na niego dmuchali.) Pierwsza filmowa adaptacja “Solaris” Lema miała miejsce 7 lat po publikacji, ale Hollywood zajęło 40 lat, by ją zrobić.K [ang.]: Will more of your books be published here – in Poland?  I saw “Milkweed” series and I am just wondering if you would contact with some publishers. I would love to read some more of your stories.

K [pl.]: Czy więcej twoich książek zostanie opublikowanych w Polsce? Widziałam serię Milkweed i po prostu zastanawiam się, czy skontaktujesz się z jakimiś wydawnictwami. Naprawdę chciałabym przeczytać jeszcze kilka twoich książek.


IT [ang.]: I'm very pleased that we made a deal with MAG to translate and publish my first trilogy, The Milkweed Triptych, in Poland.  The first novel of that series, Bitter Seeds (published as Mroczna Geneza in Polish) was published around 2013, I believe.  I admit I haven't kept up to date with the progress on the rest of the series, but I hope interested readers will be able to get the rest of the story!

IT [pl.]: Jestem bardzo zadowolony, że dobiliśmy targu z wydawnictwem MAG, by przetłumaczyli i opublikowali moją pierwszą trylogię, The Milkweed Triptych, w Polsce. Pierwsza część serii, Bitter Seeds ( w Polsce wydana jako Mroczna Geneza) została opublikowana w 2013, jak sądzę. Przyznaję, że nie jestem na bieżąco odnośnie postępu w publikacji reszty serii, ale mam nadzieję, że zainteresowani czytelnicy otrzymają resztę historii.

K [ang.]:  Do you have some personal advice to young (and elder)  authors, who are writing for their own  pleasure and think that their idea on book is too crazy, plot too complicated and no one would publish it? In “The Mechanical” we can find a lot of characters, a few points of view, many locations where the action takes place, and still it is a really good book. “The Mechanical” and you as its author have countless number of fans. Think twice, because they are waiting on some motivational speech from a very talented author.


K [pl.]: Czy masz jakąś osobista radę dla młodych (i starszych) autorów, którzy piszą dla własnej przyjemności i myślą, że ich pomysły na książki są zbyt szalone, fabuła zbyt skomplikowana i nikt tego nie opublikuje? W “Mechanicznym” możemy znaleźć wielu bohaterów, kilka punktów widzenia, wiele miejsc, gdzie rozgrywa się akcja i wciąż jest to naprawdę dobra książka. “Mechaniczny”, i ty jako jego autor, posiada niezliczoną liczbę fanów. Pomyśl dwa razy, ponieważ oni czekają na motywującą mowę od bardzo utalentowanego autora.IT [ang.]: I would strongly -- strongly -- encourage anybody who feels drawn to writing to indulge their passion.  And nobody should ever "pre-reject" their own work!  No idea is ever too crazy or too complicated to find an audience.  Sometimes it takes a long time, but persistence always wins out in the end.  As I frequently tell people, if I can be a published author, anybody can.  I've been extremely lucky.  But you can make your own luck in this business -- by honing your craft, by getting to know other writers, by reading widely.  The most important thing for a writer to do is write.  Write for the joy of it, and other people will discover and share your joy. 

IT [pl.]: Bardzo, bardzo mocno zachęcam wszystkich, którzy czują przyciąganie do pisania, by dali upust swojej pasji. I nikt nigdy nie powinien przedwcześnie odrzucać ich pracy! Żaden pomysł nie jest zbyt szalony albo zbyt skomplikowany, by znaleźć odbiorców. Czasami wymaga to czasu, ale wytrwałość zawsze na końcu wygrywa. Regularnie mówię ludziom: jeżeli ja mogę być autorem, którego książki są wydawane, każdy może nim być.  Miałem niesamowite szczęście. Ale ty sam możesz stworzyć swoje szczęście w tym biznesie – poprzez doskonalenie swoich umiejętności, poznawanie innych pisarzy, czytanie wielu książek. Najważniejszą rzeczą dla pisarza jest pisanie. Pisz dla własnej radości, a inni ludzie odkryją i podzielą twoją radość.
Ilustracja: Piotr Sokołowski
Mechaniczny służący i więcej książek autora
K [ang.]: Finally, I need to ask … how have you created Jax? In Grand Forge? From sprocket wheels, alchemic spells and faith or, you know, casually as any other person in the word would – lying sleepless in bed? He is the footing of the story – without him nothing would be the same. I must know if his character is real. Was your brother, dad or yourself the inspiration for this character?

K [pl.]: Na koniec, muszę spytać… jak stworzyłeś Jaxa? W Wielkiej Kuźni? Z zębatek, alchemicznych zaklęć i wiary, czy, no wiesz, normalnie jak każda inna osoba na świecie – leżąc bezsennie w łóżku? Jest fundamentem tej historii – bez niego nic nie byłoby takie same. Muszę wiedzieć, czy jego postać jest prawdziwa. Twój brat, ojciec czy ty sam byłeś inspiracją dla jego osoby?IT [ang]: I suppose every character that a writer creates carries at least a little germ of that writer within.  Which, in the case of the less compassionate characters in The Mechanical, doesn't say very nice things about me.  But in the case of Jax, I would say he's in many ways the kind of person that I wish I could be -- the kind of person that I strive to be!  He represents a number of things that I find very admirable: he's selfless and compassionate, endlessly curious and deeply thoughtful.   Though he's a machine, in some ways he's my aspiration for humanity.

IT [pl.]: Sądzę, że każda postać, którą tworzy pisarz, nosi w sobie przynajmniej małą jego część. Co, w przypadku niewielu litościwych/dobrych postaci w “Mechanicznym”, niezbyt dobrze o mnie świadczy. Ale odnośnie Jaxa powiedziałabym, że na wiele sposobów jest taką osobą, jaką chciałbym być – taką osobą, jaką usiłuję być! Reprezentuję sobą kilka cech, które są według mnie bardzo godne podziwu -  jest bezinteresowny i pełen współczucia, niekończenie ciekawski i głęboko troskliwy. Chociaż jest maszyną, w pewien sposób jest moją aspiracją/przykładem/inspiracją dla człowieczeństwa.

Ian Tregillis - fascynujący człowiek, prawda?

Kryśka

CONVERSATION

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Back
to top